Đồng hồ đếm ngược 90 phút (1 giờ 30 phút) online trực tuyến có âm thanh nhạc

01:30:00

Phần mềm đồng hồ đếm ngược online 90 phút (1 giờ 30 phút). Có thể tùy chỉnh start – stop – reset. Có âm thanh báo khi kết thúc.

Hướng dẫn

  • Bấm start để bắt đầu đếm ngược
  • Bấm stop để dừng lại
  • Bấm reset để bắt đầu lại một đợt đếm ngược mới