1001 Mẫu đồng hồ đếm ngược với các định dạng Phần mềm online trực tuyến, Powerpoint, Video, Âm thanh MP3, Gif. Đã đặt trước các mốc thời gian đếm ngược thông dụng như: 1 phút, 1 phút 30 giây, 2 giờ, 2 phút, 2 phút 30 giây, 3 phút, 3,s 4 phút, 5 phút, 5 phút 30 giây, 5s, 6 phút, 8 phút, 10 phút, 10s, 12 giờ, 12 phút, 15 phút, 15s, 20 phút, 20s, 24 giờ, 25 phút, 30 phút, 30s, 35 phút, 40 phút, 40s, 45 phút, 45s, 50 phút, 60 phút, 90 phút